Obasogie Don Gideon Edos

Don
Gideon Edos
Obasogie
PRESB.DIOCES.DI ALTRA DIOCESI
EDO - NIGERIA
01-09-1983
01-07-2011
055416210
3512534173
giddyedos@gmail.com